Fenomenologie vnímání a ontologie světa

Filosofie Merleau-Pontyho

Současný stav problematiky

Myšlení Maurice Merleau-Ponty vyvolávalo v českém prostředí pozornost již od poloviny šedesátých let, jak o tom svědčí zejména první překlady (Merleau-Ponty 1966, Sartre 1965). Navzdory tomu se hlavní zájem o fenomenologii v Čechách soustředil především na E. Husserla a M. Heideggera. Zůstává proto stranou pozornosti, že Merleau-Ponty rozvinul svébytné pojetí fenomenologie, které je v některých ohledech pro současné myšlení mnohem větší inspirací než díla zakladatelů fenomenologie. To se projevuje přesahy, které u Husserla či Heideggera nenajdeme. Například pro současné experimentální vědy je Merleau-Pontyho koncepce vnímání o poznání více inspirující než jakákoli jiná fenomenologická koncepce (viz např. Dreyfus 2005). Podobně živě je Merleau-Pontyho analýza vnímání diskutována i v analytické filosofii vnímání (Noë, Thompson 2002). Klíčovým motivem této verze fenomenologie je motiv tělesnosti, který se u Merleau-Pontyho promítá i do zprvu zdánlivě odlehlých témat, jako je otázka subjektu, filosofický problém času a s ním spjatý pojem dějinnosti, či téma pravdy.

První cíl, který si náš projekt klade, je podpořit recepci díla Merleau-Pontyho v Čechách (překlady primárních textů, recenze zahraniční odborné literatury).

Zároveň se však chceme soustředit na otázky, které se nacházejí v centru pozornosti předních světových filosofů, kteří se Merleau-Pontymu věnují:

  • vztah vnímání a života: klasický problém vnímání zde získává nový důraz na pohyb a život, přičemž zejména pojem života (živého těla) se stává ústředním tématem soudobé fenomenologie (Barbaras 2008, Barbaras 2003)
  • otázka dějinného původu pravdy (zejm. Merleau-Ponty 2003, Waldenfels 1989)
  • vztah mezi fenomenologií a ontologií: Merleau-Pontyho "fenomenologie těla" poukazuje na zásadní provázání těla a světa, díky němuž se tradiční ontologické distinkce (subjekt - objekt, bytí jako bytí pro sebe - bytí jako bytí o sobě) dostávají do pohybu (Saint-Aubert 2006)

Domníváme se, že velmi důležitou oblastí, k níž můžeme sami přispět, je vyzdvižení jakéhosi spříznění na dálku dvou myslitelů, kteří se nikdy nesetkali: Merleau-Pontyho a Jana Patočky. V Patočkově fenomenologii 60. a 70. let najdeme řadu motivů, které jsou velmi blízké Merleau-Pontyho fenomenologii, aniž by s ní ovšem byly totožné. Jedna z posledních prací R. Barbarase (Barbaras 2007) spatřuje v Patočkově myšlení dokonce dovršení myslitelského úsilí Merleau-Pontyho. Domníváme se, že zde můžeme do mezinárodní diskuse sami zasáhnout, ať už kritickým příspěvkem či vlastní studií.

Obsah a cíle projektu

1. Recepce díla Merleau-Pontyho v Čechách

  • plánujeme překlad dalších textů (Merleau-Ponty 1996, a dále jednoho ze souborů jeho kratších textů), přičemž budeme vycházet z již existujících překladů (a jimi zaváděné terminologie) či překladů právě vznikajících (Struktura chování - překlad J. Pechara a kol., jehož vydání plánuje nakl. Filosofia na konec roku 2008)
  • hlavní řešitel vypracuje monografii, jejímž úkolem bude představení filosofie Merleau-Pontyho prostřednictvím jejích klíčových témat (Úvod do myšlení Maurice Merleau-Pontyho, předpokládaný rok vydání 2011). Tato práce se - ze systematického hlediska - soustředí na pojmy "život" a "pohyb", které ve fenomenologii vnímání získávají stále větší význam.
  • Josef Fulka a Alena Tesková připraví svazek "Pojem založení ve filosofii Merleau-Pontyho", který bude obsahovat překlad autorova eseje o pojmu "Stiftung" a dále eseje několika předních světových badatelů (Mauro Carbone, Françoise Dastur, Pierre Rodrigo, Marc Richir, Renaud Barbaras). Vydání je plánováno na rok 2010 (v řadě PomFil nakladatelství Oikúmené)
  • obecně chceme navázat na již započatou práci českých badatelů a působit integrujícím způsobem (konzultovat s nimi naši práci, podporovat formou menších workshopů či pořádáním konference vzájemné spolupůsobení)

2. Vlastní badatelská práce

  • problém dějinného původu pravdy a pojem institution/Stiftung - badatelé Josef Fulka a Alena Tesková kromě práce na publikaci Pojem založení ve filosofii Merleau-Pontyho připraví v roce 2010 konferenci věnovanou pojmu "založeni" (Stiftung, institution) ve fenomenologii. Chceme přizvat přední české (Karel Novotný) a slovenské (R. Karúl, J. Vydrová) odborníky na danou problematiku.
  • vztah fenomenologie a ontologie v díle Merleau-Pontyho a Jana Patočky - domníváme, se že Patočka na rozdíl od Merleau-Pontyho ukazuje mnohem zřetelněji, jak se naše příslušnost ke světu proměňuje ve zjevování tohoto světa. Ondřej Švec se bude zabývat právě tímto Patočkovým tichým (neexplicitním) navázáním na Merleau-Pontyho. Jako pracovník archívu Jana Patočky, který se podílí na edici jeho fenomenologických spisů, k tomu má výtečné předpoklady. Mezinárodní konferenci, jíž bychom chtěli završit celý grantový projekt, soustředíme právě okolo uvedeného tématu (pracovní název konference: Merleau-Ponty et Jan Patočka: un rendez-vous manqué).


(c) obsah: Jakub Capek, webmaster: Helena a Jakub Jurovi, Praha 2011